onsdag, desember 10, 2008

Semesteroppgåva haust 2008

er levert!  
HURRA. No er det snaaart juleferie. Berre eksamen i Eiendomsutvikling på mandag...

Eg har dette semesteret vore på gruppe med Damien frå Frankrike og Birgitte frå Austrheim. Gruppenavn Rebels :)
Sjekk ut heimesida for prosjektet vårt!  

http://folk.ntnu.no/godo/PLUGFornebu

fredag, november 14, 2008

Long time...


No er det lenge sidan eg har oppdatert denne bloggen. Men eg driv no på og jobbar på skulen likevel. Vi arbeider no med utviklinga av Oslo regionen. Senarioet vårt går ut i frå at veksten ein ser i dag vil fortsette - noko som vil kreve langt fleire boligar enn i dag. Ved å fokusere på båttrafikk som kollektivt framkomstmiddel kan avstandar - både fysisk og mentalt - kortast ned og det kan bli andre pendlerstiuasjonar enn i dag

Bilde1:
Utsikt mot aust. Terminalbygget er i enden av denne bygningsmassen.
Bilde 2:
Artificial Park. Lokk med parkering under, park på toppen. Bilde tatt mot sør. Det er terminalbygget du ser i enden.


Bilde 3:
Fysisk og visuell kontakt mellom plazaen i forkant og parken i bakkant.
Bilde 4:
Å komme til Rolfsbukta og Fornebu med båt kan sjå slik ut! Handlegate i front.

Gruppa mi jobber med Fornebu. Korleis bør Fornebu utviklast med tanke på den store veksten i befolkning. Og korleis bør hovednoden utformast. Vi har lagt båtterminalen i Rolfsbukta - i direkte tilknytning til både buss og CityTram-stopp der. Videre vil vi at Fornebu skal vekse ut i frå dette kjernepunktet. Onsdag hadde vi midtsemester-gjennomgang. Vi presenterte oppgåva vår gjennom ei web side. Den er ikkje på nettet enda men eg skal legge den ut her etterkvar. 

lørdag, september 06, 2008

Destination Vippetangen

I år studerer eg transformasjon. Vi arbeider med Oslofjorden og korleis ulike område her kan utnyttast. Den første oppgåva vår var å sjå på Vippetangen. Vi hadde mange gode forslag til bruk av siloen og områda rundt den. Eit av dei var å legge moteindustrien som stadig blir større og betre inn i siloen. Slik kan Oslo Fashionweek få ei ny og unik scene å boltre seg på. I direkte tilknytning til sjøen og Oslo.

Ellers vil det bli ulike studio for utøving av kunst og musikk av ulike typar. Utstillingslokaler. Musikkforetning. 
I den gamle bygninga ved sidan av - Fiskemarkedet - vil vi etablere Oslos akvarium, fiskerestaurrant og opplevelsessenter. 
Ein langstrakt "park" blir etablert frå Bjørvika til Vippetangen slik at Oslos befolkning og gjestar ikkje er i tvil om at dette er ei strekning dei GJERNE må bevege seg langs!

Fleire collagar kjem etterkvart!
Artig å begynne på skule igjen.

tirsdag, mai 20, 2008

PlayWave: CO2nøytral barnehage

Nokre stemningsbilete frå barnehagen vi har teikna på Brøset, Trondheim.

Gruppemedlemmar:
Bjarne Josefsen
Julie Heir
Ragnhild Magelssen Godø

Takk for eit supert samarbeid!

tirsdag, april 22, 2008

KONKURRANSE!

No var det leeenge sidan sist innlegg!

No jobber vi med ei konkurranse saman med ei klasse frå Calmers Universitet i Gøteborg. Vi skal teikne ein CO2-nøytral barnehage på Brøset i Trondheim. Innlevering er tirsdag 29.april kl. 15.00. Så ut i mai skal det komme ein rapport.

13. mai drar vi til Gøteborg med klassa på studietur. Da blir det premieutdeling og befaringer av prosjekter med høg miljøprofil i Gøteborgområdet. Blir spennande.

:)

tirsdag, mars 11, 2008

ENERGI PAVILJONG på toppen av Sentralblokk2

Dei siste 3 vekene har vi jobba med å teikne ein temponær paviljong på toppen av Sentralblokk 2 på Gløshaugen NTNU. Paviljongen skal huse utstillingslokaler for energi og miljøaktiviteter. Det skal også vere kafè og toaletter i paviljongen. Ved å lese plansjane vil du få eit innblikk i kva vi la til grunn i vår prosjektering.
Vi ville ikkje berre lage eit rom for utstilling men la paviljongen i seg sjølv vere ein del av utstillinga!

tirsdag, februar 19, 2008

RAMBO 5
Bolig for familie for 5 i Trondheim!

Da var alle plansjane for dette prosjektet presentert!
No må eg springe for vi skal ha forlovelsesfeiring i Børsa i ettermiddag!

Johoo!!


tirsdag, februar 05, 2008

RENA LEIR

Eg tok føre meg leiren og såg på området den ligg i. Ut i frå analysen om stedlige materialer og tradisjonell byggekunst gjekk vi nærmare inn på ubehandla malmfuru som kledning og massivtre som konstruksjonsmateriale!

PROSJEKTINFORMASJON
Byggets navn: Rena Leir
Adresse: 2450 Rena
Byggeår: 1994-1997
Byggherre: Forsvarets Bygningstjeneste ved FrG
Arkitekter: JAR arkitektkontor AS
LPO Arkitetkur og design AS
Arkitekter underlagt
entreprenør
v/totalentrepriser: Arkitektstudio AS, Hamar
Arkitema AS, Kongsvinger
Kleiven arkitekter AS, Oslo
Kvadrat AS, Trondheim
Sjøberg og Stenberg arkitekter,
Elverum
Landskapsarkitekt: Landskapsarkitektene
Berg & Dyring AS
Brutto areal: ca. 100.000 m3.
Kostnader eks.mva ca. 1,3 milliarder NOK


SKOGBRUKETS HISTORIE PÅ RENA
Rena og Østerdalen var for rundt 6000 år f.Kr. dekket av en stor isbre, mens li-sidene var isfrie. Fjellet var dekket av vegetasjon. Det var da innvandringen til Hedmarks skoger startet. Men først rundt 600 år e.Kr at fangstsamfunnet ble til jordbrukssamfunn. Den store tilgangen på tømmer gav ressurser til å bygge store gårder.
Området rundt Rena er fortsatt preget av skog. Det var derfor natulig å velge tre som hovedmateriale i byggingen av Rena Leir.


KLIMAET I ØSTERDALEN
Rena leir ligger altså i Østerdalen. Klimaet er tørt og stabilt noe som gjør ubehandlet treverk godt egnet som fasademateriale.
Konstruksjoner og materialbruk
naturnære materialer / miljøvennlig overflatebehandling / lokale materialer / lavemitterende materialer / fuktregulerende materialer
Det er valgt enkel bruk av tradisjonsrike materialer: tre, betong og stål.
Malmfuru fra Østerdalen er leirens hovedmateriale og finnes som panel i de fleste fasadene. Trevirke står ubehandlet i tråd med lokal tradisjon, og vil etter hvert mørkne i en naturlig aldringsprosess. Det er valgt seinvokst virke med gjennomsnittlig årringbredde på maks 2 mm. Det ble satt som et kriterium at margveden skulle synes på begge sider av planken, og at virket skulle være skadefritt. Minimum tykkelse på fasadevirke ble satt til 21 mm, og alle bord ble montert med margsiden ut. Trær hogd på tomta er malt og benyttet som markerende søyler.
Bordforskalet plasstøpt betong er benyttet i en del sentrale bygg. Betongen er produsert med lokalt tilslag i eget blandeverk i leiren, som dermed har redusert transport av betong.


UBEHANDLA TREFASADER:
INNLAND VS. KYST

I tørre innlandsklimaer kan det gå en mannsalder eller flere før gråning av ikke-væreksponerte deler av fasader finner sted. På Rena leir kan en nå – åtte år etter at bygningene med fasadekledning i malmfuru var ferdige - se hvor særlig områder under taksutstikk fortsatt er lysegule.

I kystklima med mer nedbør og et landskap som er åpent for vind, går tydeligvis gråningen langt fortere. Ei hytte på Koster (den svenske vestkysten) tegnet av arkitekt Arne Henriksen, er alt etter fem år nærmest ferdig-grånet. Hytta er kledd med tommetykk uhøvlet osp. Kongehytta på Mågerø ved Tjøme har også osp og en tilsvarende klimatisk plassering. Men i dette tilfellet har arkitektene, Lund Hagem, i samråd med byggherre, valgt å bruke jernvitriol/maling på deler av kledning og takutstikk, hvor sollys og regn slipper lite til.

TREVERK OG KLIMATISKE PÅVIRKNINGER
Forandringer i trevirke som eksponeres utendørs skjer gjennom en kompleks kombinasjon av kjemiske og mekaniske forhold kombinert med lysenergi. Følgende påkjenninger fra omgivelsene vil påvirke trevirket og dets levetid:
• Kjemisk (fukt, regn, kondens, forurensning, støv)
• Fysisk (solstråling (UV og IR)
• Biologisk (bakterier, sopp, alger, insekter)
• Termisk (varme, frost)
• Mekanisk (vind, snø, sand, samt bevegelser i treet)
Det er de tre førstnevnte som har betydning for fargeendringer i trevirke mens de to siste har innvirkning på de fysiske egenskapene og slitasje.


LANDSKAP OG VEGETASJON VED LEIREN
Prosjektet har etterstrebet å innpasse de store anleggene i forhold til landskapets topografi, og bevaring av mellomliggende skogområder, samt å skape en differensiert bygningsstruktur med plasser og rom.
Bygningene er innpasset i furuskogen. Skogbelter og terrengformasjoner (bl.a eksisterende og nye voller) brukes dels som romskillere, dels for å binde de forskjellige anleggene sammen. Veiføringer som er skåret stramt inn i terrenget uten tradisjonelt utflytende skjæringer og fyllinger, understreker det ønskede preget av festningsvoller.
Prinsippet for vegetasjon tilknyttet festningsanlegget er at anleggene i seg selv framstår som avtrykk i furuskogen der innvandring av naturlig vegetasjon kan skje etter hvert. For garnisonbyen ble det motsatte prinsippet om et opparbeidet parklandskap lagt til grunn. Der understreker grøntstrukturen byplanen. Nyplantede alleer markerer akser i en nøktern og samtidig stram militær orden. Parkeringsplasser fikk ved hjelp av stramme trerekker form som bygninger. For nyplantinger valgte landskapsarkitekten bjerk og ops, foruten underskog av spirea og snøbærtre, som alle er motstandsdyktige mot ekstreme temperatursvingninger i et typisk innlandsklima.

STEDSTILPASNING
Karakteristiske trekk ved Østerdalens storgårdsanelgg med markerte tunformer, saltaksformede bygninger, barfrø (vindfanf separert i eget volum), materialbruk og ubehandlet trevikre gav retningslinjer for leirens arkitektur. Gamle forsvartsanlegg gav inspirasjon til å utforme et samspill mellom bygninger, landskap og voller, samt å differensiere mellom tunge baser av massiv stein og lettere overbygg av andre materialer.


TERRENGET STYRER LEIREN
Leiren er funksjonsmessig og arkitektonisk delt mellom garnisonsby og festningsanlegg. I garnisonbyen ligger boliger, service og velferdstilbud. Festningsanleggene består av undervisnings- og øvingsfasiliteter. Dette gir korte avstander og nærhet mellom forlegninger og øvingsområder, samtidig som overordnede funksjonelle krav blir tatt vare på og støyproblemer minimalisert.
Naturgitte betingelser bestemt av terrengets form og vegetasjon har vært styrende for inndeling av leiren, veiføringer og plassering av bygninger. Festningsanleggene ligger derfor fysisk høyere enn garnisonbyen. Det ble hentet inspirasjon fra lokal byggeskikk i Østerdalen i tillegg til fortidens garnisonsbyer.

torsdag, januar 31, 2008

RENA LEIR

Ny 3-dagersoppgåve:
Vi analyserer materialbruken i Rena Leir, LPO Arkitekter.

onsdag, januar 30, 2008

ENERGI OG MILJØ

Eg studerer i år "Energi og miljø" ved NTNU.

40 % av energiforbruket på landjorda i Norge går i dag med i byggebransjen.
Dei komande åra kjem mange nye krav til bygningar. Eg kan nok ikkje redde verda aleine.. men eg har lyst å lære alt eg kan for å gjere mitt!
Saman med fire andre studentar har eg i dei første vekene av dette semesteret gjort en analyse av Brøset, Trondheim, og komt med eit forslag til bebyggelsesplan for området. Vi har planlagt ein kompakt bydel med gode muligheter for kollektivtransport. Store bilpoolsentralar gjer bil-deling til eit attraktivt alternativ for bebuarane. Observasjoner av vindsituasjonen på Vernes, indikerer at i Trondheimsområdet er det mest vind fra øst og vest. Brøset området er kjent for å være vindfullt. Vinden kommer hovedsakelig fra sør-øst og vest. Ved å etablere vindskjermer med vegetasjon og bygningsmasse kan noe av vinden ledes rundt området og vindhastigheten lokalt vil reduseres.

BEBYGGELSES-STRATEGI MHT. VIND
Området er på folkemunne kalla "Snaugrinda" og er kjent for vind og blåst.
Ut i fra vindrosene som er registrert på Værnes ser vi at det er hovedsaklig vind fra øst og vest som preger regionen.
Vi har som strategi mot vinden planlagt en bebyggelsesstruktur som er tett og relativ høy på øst- og vestsiden av tomta.
I øst vil en husrekke på 4 etasjer løpe langs Brøsetvegen. Bebyggelsen blir brutt opp av gangstier inn til området. Der begyggelsen er brudt planlegger vi vegetasjon som kan bremse vinden som vil finne vegen inn på tomta.
I vest ligger næringsområdene. Disse byggene skaper vindskjerm for nordavind og kan ha opp til 8 etasjer.


VINDSKJERM MOT BRØSETVEIEN I VEST
Både begyggelsen og vegetasjon mellom bebyggelsen fungerer som vindskjerm for området.
Vegetasjonen gir glimt av livet på det nye boligområdet for forbipasserende. Mellomrommene skaper også rom for gangveier inn på tomta.
En fortetting av gata vil også gi en mere urban situasjon, hvor mulighet for kafeer, kiosk, og annen næring kan være en mulighet for å aktivisering av området i første etasje.

PRINSIPP-SNITT VEST-ØST
Kald luft får fritt gå i kuldedalen som faller fra sør mot nord.

Kald luft er tyngre enn varm luft og vil synke. Tomta heller mot nord.På sørenden av tomta er det en stor grop. I denne vil det samle seg kulde. Slik vi leser kotene på tomta har denne forsenkingen en gang fulgt tomta til nordenden. Antageligvis har gropa blitt tetta for å gi grunn for vegen som gir adgang til Regional Sikkerhetsavdelig Brøset . Vi velger å gjenskape forsenkiningen hele vegen gjennom tomta. Dette for å samle kaldluftsdraga som vil falle nedover tomta. Vi ønsker å bruke forsenkingen til å lage et vassdrag. Dette vil i tilegg gi vannspeil og atmosfære til området.


SOLDIAGRAM
Dette er solsituasjonen i Trondheim, varierende med årstidene, og tiden på døynet.
På grunn av relativt lave temperaturer er solvarme velkommen gjennom store deler av året. Det er derfor viktig at mesteparten av vindusflater er på sørfasadene og at romfunksjoner med størst varmebehov er lokalisert mot sør (passiv solutnyttelse). Det kan også monteres solceller for å supplere energibehovet.

VANNSAMLING Det regnar ein del i Trondheim... dette bil vi bruke for å gi området ein kvalitet. Ved å samle vatnet, føre det langs overflaten i renner og ned i kaldluftsdraget, får Brøset ei elv rennende gjennom området. Vann er magisk!

Eksepmpel på kanal som er bygd for å samle opp regnvannet. Bjølsen Studentby. LARK: Rainer Stange, Snøhetta.

Renne i vegen som fører regnvannet over bakken.
Årnes Skolegata, Snøhetta.

BEBYGGELSESPLAN

NY VEI TIL OMRÅDET
- 3 TYPER BOLIGSTUKTUR ,
AV TETT BEBYGGELSE
- PARK
- GRØNTDRAG
- VASSDRAG
- PARKERINGSKJELLERE
- MILJØVENLIGE BIKUBER,
SOM GJØR OMRÅDET TIL NOE EGET.
- KLYNGER AV ENHETER FOR FELLESKAPET.
- FORTETTING MOT VEI/ URBANISERING
- GRØNN BUFFER MOT PSYKIATRI
- FORTAU PÅ ALLE STØRRE VEIER
- BEPLANTNING LANGS
GANG- OG KJØREVEIER
- P- PLASSER MED GRATIS EL-UTTAK
BIL-POOL
EKSEMPEL: